تا نگردی از وجود خویش پاک      دل نگردد زین طهارت نورناک

ذکر دل معراج هر مومن بود        ورد لب باشد منافق را سند


صدر المتالهین صدرای شیرازی