شایستگان، راه روح می‌روند تا به مرکز روحانیان رسند و ناشایستگان، راه جسم می‌روند تا به اسفل السافلین رسند. اینها فرو می‌شوند و آنها بر می‌شوند؛ چون دو پله ترازو. 


نفس به زمین فرو می‌شود قارون‌وار، و روح بر آسمان می‌شود عیسی‌وار. 


خواجه باید که بنگرد که در کدام کفه است؟ اگر در بر شدن است، به شکر مشغول شود؛ و اگر در فرو شدن است، به تعزیت مشغول شود.


روضه الفریقین، شیخ ابورجاء خمرکی