قال الله تعالی: و قل رب زدنی علما. اگر حضرت عزت چیزی بودی عزیزتر از علم، مهتر را-صلوات الله علیه- گفتی آن از من خواه. 

هیچ گوهری نبود در خزینه غیب عزیزتر و روشن‌تر از علم، و هیچ چیز نبود تاریک‌تر از جهل.


روضه الفریقین، شیخ ابورجاء خمرکی