جهل مانند سریشم است، به هر چه برسد، در او آویزد؛ و علم چون سیماب است و سیماب را بی بند نتوان داشت.


روضه الفریقین، شیخ ابورجاء خمرکی