می گویند از او بگو، می گویند: بیاید چه می کنی؟ چه می گویی؟
گاهی هم خودم از خودم می پرسم: اگر بیاید چه می کنی؟ چه می گویی؟

وای چه حیرانی بزرگی است برایم که حتی فکر آن عظمت ازلی و ابدی را تصور کنم.
گفتن، از چه؟ از که؟گفتن ذره ای بی مقدار از او چه اهمیت و جایی دارد.

و در وسیعی بی منتها و بی نهایت انسان گم می شود، وقتی...
و حال منقلب می شود و سوال ها از هر سو به ذهن انسان هجوم می آورند، وقتی...
و عقل آدمی منجمد و زبان لنگ می شود، وقتی نامت می آید.

اگر خودت بیایی چه می شود؟