و باز شمیم بهار فضای عالم را عطرآگین از بوی خویش كرده و خضرگونه بر زمین می خرامد و مسیحا نفس می دمد تا طبیعت را دگرگون كرده و مردگی ها را به زندگی و خشكی ها را به حیات بدل كند و جهان را به تكاپوی روزی نو، نوروزی نو و فصلی نوین در آورد.

مقام خضر سبز كردن است و زندگی دادن كه چون گام بر هر سرزمینی نهد آن را حیاتی جاودانه و آسمانی بخشد؛ و دور از حقیقت نیست كه مقام بهار مقامی از خضر باشد و آن نیز كرامتی از جانب حق تعالی.

در این لحظه های مبارك از خداوند منان می خواهم به حرمت بهار و دم مسیحایی حجتی كه هیچگاه بر زمین جای او خالی نیست دلهایمان حیاتی افزونتر گیرد و غبار مردگی گناهان و كدورت ها از آن رخت بر بندد. نوروز مبارک باد