شبی فردی از کوچه ای می گذشت، کسی را دید که در حال اره کردن درب چوبی منزلی بود.
کنجکاو شد، جلوتر رفت و با وسواس خاصی پرسید: چکار می کنی؟
او جواب داد: دارم ساز می زنم.
مرد کنجکاو پرسید: پس چرا سازت صدا ندارد؟
مرد اره به دست جواب داد: این ساز از آن سازهایی است که صبح فردا صدایش به در خواهد آمد.

مردی کنجکاو سری تکان داد و رفت و فردا صبح چون از همان کوچه گذشت صدای داد و فریاد صاحب خانه را که دزد خانه اش را زده بود شنید. و معنای سخنان مرد اره به دست را فهمید.

حکایت کشور ما هم در این روزها همین شده، عده ای از مسئولین کشورمان در حال نواختن سازهایی هستند که صدای آن فرداها بلند خواهد شد.