اگر ضایع روزگاری، فردا هم ضایع روزگار خواهی بود. کما تعیشون تموتون و کما تموتون تحشرون. 

هر کسی را در آن لباس جلوه کنند که ختم کار وی در آن بوده.

روضه الفریقین، شیخ ابورجاء خمرکی