مبدا هر جنبشی عشق است و شوق

می دواند عشق عاشق را به فوق

 

علت فعل بهیمی شهوت است

غایت او لذت یک ساعت است

 

منشا حب ریاست هم هواست

مبدا راه خدا عشق خداست

 

صدرالمتالهین محمد ابن ابراهیم شیرازی(ملا صدرا)