بیا که رایت منصور پادشاه رسید

          نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید

جمال بخت ز روی ظفر نقاب انداخت

          کمال عدل به فریاد دادخواه رسید

سپهر دور خوش اکنون کند که ماه آمد

          جهان به کام دل اکنون رسد که شاه رسید

ز قاطعان طریق این زمان شوند ایمن

          قوافل دل و دانش که مرد راه رسید

عزیز مصر به رغم برادران غیور

          ز قعر چاه برآمد به اوج ماه رسید

کجاست صوفی دجال فعل ملحدشکل

          بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید

صبا بگو که چه‌ها بر سرم در این غم عشق

          ز آتش دل سوزان و دود آه رسید

ز شوق روی تو شاها بدین اسیر فراق

          همان رسید کز آتش به برگ کاه رسید

مرو به خواب که حافظ به بارگاه قبول

          ز ورد نیم شب و درس صبحگاه رسید


لسان الغیب حافظ شیرازی