میلاد بعث پیامبر نور و رحمت مبارکباد؛ آنکه بشریت را از دوران جهل خویش به نور رهنمون شد و سایه محبت الهی بر سر آدمی گستراند و رحمت خدای رحمان را به ودیعه آورد.

همانکه یکسره عشق است و محبت... هر چند باز هم بشر ناسپاسانه خود را از نور او دور و به جهل می اندازد.

عیدتان مبارک