ای فرزند آدم در آنچه که به تو امر نمودم مرا اطاعت کن و آنچه صلاح توست به من نیاموز

ای فرزند آدم لحظه ای در صبح مرا یاد کن و لحظه ای در عصر، هر چه خواهی به تو می دهم