در شرع امر، قبله کعبه است و در شرع عشق، قبله آفریدگار کعبه است...

متقاضی امر، موذنانند، اهل شرع را ندا می کنند: و سارعوا الی مغفره من ربکم. اهل شرع را می گویند: بیایید رحمت من شما را. اهل معنی می گویند: بیایید شما مرا و من شما را.

روضه الفریقین، شیخ ابورجاء خمرکی