پیر خرقانی گوید: 

این خلق را از شیطان آن بر وی نیامد که از این دو قوم بر وی آید: از عالم فاسق و از جاهل ناسک. یکی گوینده ناکننده و دیگری کننده ناداننده. 


این خلق از آتش حرض عالم ناکننده گریزند و در دود جهل زاهد ناسک می مانند و از راه می افتند.  روضه الفریقین، شیخ ابورجاء خمرکی