بارها شنیده ایم که انسان فراموش کار است و گاه به گاه فراموش می کند شیطان دشمن مبین اوست و هر بار با فراموش کردن این اصل به حیله این موجود کثیف دچار و عامل و مجری گناه می شود و از طرفی تاریخ نشان می دهد انسان ها ظاهرا به تبع انسان بودن خود و دور بودن از معصومیت دچار خطا و اشتباه می شوند.

به زعم همین مقدمه می توان گاهی دید حتی مجموعه های بشری هم به خطا می روند و دچار اشتباه و گناه می شوند تا جایی که قرآن از سرگذشت گروه های مختلفی پر است که دچار عذاب دردناک خداوند شده اند؛ گروه هایی که در واقع گناه یکسانی را مرتکب و دچار عقوبت آن شده اند، گناهانی که عده ای عامل آن، برخی ساکت در برابر آن و گروهی دیگر راضی به آن بوده اند و عده قلیلی هم به استناد قرآن مخالف آن بوده اند و بنظر می رسد این بار نیز سیب حوای قدرت نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به زیر کشیده و به حبوط انداخته است.

گویا در کشور ما هم اشتباه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هر دوره ای اجتناب ناپذیر شده است و باید به هر شکل ممکن هر کدام دسته گلی در باغ سیاست و قانونگزاری ایران به آب دهند تا از غافله غفلت های بشر که در گذر است جای نمانند.

مصوبه چندی پیش نمایندگان محترم دوره نهم مجلس شورای اسلامی در مورد صلاحیت نمایندگان فعلی و عدم لزوم به بررسی مجدد صلاحیت وکلای فعلی مجلس جهت انتخابات دوره بعدی مجلس شورای اسلامی از همین دست است؛ آن هم زمانی که نمایندگان به پاکی خود رای می دهند و صلاحیت خویش را تائید می کنند و با کنار گذاشتن دستگاه های ناظر و مسئول بررسی صلاحیت ها سعی می کنند به هر شکلی شده صلاحیت خویش را تائید شده تلقی کنند و بدون گذشتن از مراحل قانونی در مسند خود باقی بمانند. اما اسلام و تعالیم بلند آن به ما درس می دهد که غیر از معصومین و حجج خداوند بر زمین بقیه انسان ها از گناه و خطا به دور نیستند و خوب بودن شخصی ملاک خوب بودن و عدم خطای او در دیگر مراحل آینده زندگی اش نخواهد بود.

این مصوبه ذهن آدمی را به طرف ادوار دیگر مجلس و کارهای عجیبی که واقع شده سوق می دهد، از زمزمه ارائه طرحی برای مادام العمری کردن ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، لوایح دوقلوه در مجلس ششم و در پی آن تحصن و تهدید به استعفا و سپس تصویب حقوق مادام العمر برای نمایندگان ادوار مجلس. اما در این میانه جای سوال است که مگر ملاک قانونگزاری در مجلس ایران اسلام نیست؟ و اگر هست بنا به چه اصلی از اسلام فردی می تواند تا آخر بدون خطا و اشتباه بماند و همیشه صالح باشد؟

دردناکتر زمانی که چنین طرحی به تصویب هم می رسد و انگار باقی نمایندگان وظیفه نداشته اند حتی به آن رای منفی بدهند. انگار نمایندگان فراموش کرده اند که در مقابل رای خود در مجلس شورای اسلامی مسئول هستند و در هر دو دنیا باید جوابگوی اعمال خود باشند و گویا فراموش کرده اند که حضرت امیرالمومنین ظالم و راضی از ظلم و تائید کننده ظلم را هر سه با هم شریک و برابر می دانند. و چگونه است که در مجلسی با بیش از 250 نماینده چنین طرحی در سکوت و رضایت عده ای و در فرصت طلبی عده ای دیگر رای می گیرد و راهی شورای نگهبان می شود؟

جای شکر باقی است که شورای نگهبانی هست که چنین طرح هایی را با ملاک اسلام و قانون بسنجد و تصمیم گیرد وگرنه دور از ذهن نبود که ما شاهد مجلسی می بودیم که حال به یک الیگارشی خانوادگی تبدیل شده بود و هر نماینده ای تا پایان عمر خویش در آن عضو و فرزند خویش را هم به جای خود نصب و تا پایان عمر خویش نیز حقوق نماینده بودن خویش را دریافت می کرد.

چگونه است که این تعداد نماینده هنوز نتوانسته اند مشکل مسکن، اشتغال و مهمتر از آنها مذاکرات هسته ای که دور از چشم مردم به صورتی کاملا مخفی و مشکوک پیش می رود را حل کنند و در گیر و دار مشکلات عدیده کشور به فکر جایگاه و پست و مقام خود افتاده اند.

بی تعارف بگوئیم تصویب چنین طرح هایی در زمانی که کشور دچار مشکلات سیاسی و اقتصادی فراوان است و مردم چشم انتظار نظارت و دلسوزی نمایندگان مجلس هستند چیزی جز لکه ننگی بر کارنامه نمایندگان ما نیست و هر چند ذهن برخی فراموشکار و حافظه تاریخی آنها ضعیف باشد لیکن نه چیزی از دفتر علم خداوند گم می شود و نه تاریخ عملکرد ما را به دست فراموشی می سپارد.