سرمایه داری بزرگترین پدیده زنده جهان است ولی اگر کنترل نشود گور خود را خواهد کند

استنلی پورکین(عضو کمیسیون ارزی و اوراق بهادار آمریکا)، 1976