اراده کردم روزه سکوت مشق کنم، خطابه ای قرا بر آن خواندم.