دل ز دست دوست خــون، بشنیده ای *** دانــه تسبیح ز جـــنس خـــــون دیده ای

بنــد انــدرون وصل خــون دیــده ای *** دستگیر دست آدمیانـــی زبــون بوده ای

دل ز دست عالمی خون شدن دیده ای *** اسفند آتش شدن، دود شدن دیـــده ای

سرد تیغی آبـــدیــده در زهـــــر و بلا *** تـــافته تر از آتش جهل و جفا دیـده ای

دوست نما بـــا خنجر کین و بـــلا *** پشت کـــردن به رفیق و ضربــه ها خورده ای

سینه غـــرق در خــون،کمر بشکسته *** خنجر درخــون در دست دوست دیــده ای

جـوشیدن اشک و الم، زبانه درد و ماتم *** دوری ز هجـــران نـــا رفیقان بشنیده ای

دشمن را دشمنی کــردن حتم دیــده ای *** لیک حـــرب دوست تنی را نادیده ای

انــدرون در لهیب،قلیان و فــریاد بودن *** بسته زبــان و گــویا چشم گریان دیده ای

زهـرخند جهل مرکب، وساوس شیطان *** نیش و درد سم زبـــان ابلهـان چشیده ای

لــــرزش دست و پای بیقرار از دوری یار *** درد والتهاب لحظه ظن وگمان چشیده ای

نیت خیر کردن، نیکی خوبی کرده ای *** بزعم مردمان راه شیطان پیمودن پیموده ای

دلت آشیـــان درگه عشق، الهام و وفا *** مــردمان را در وهــم گناه بودنت دیـده ای

خصم و خطای نـــداشته و گناهان نکرده *** دست بسته در آتش جرم و جزا دیده ای

بــر زبــان روزه سکوت بستن در زمــان *** خط بطــلان بر وهـم دیگــران بشنیده ای