خواجه را مسلمانی آسان به دست آمده است، لاجرم به نانی و به نامی و به دانکی می فروشد.

روضه الفریقین، شیخ ابورجاء خمرکی