ایمان با باطل نسازد. ایمانی را که امروز قوت آن نباشد که لشکر غوغا را از شهر بیرون کند و علَم باطل را نگونسار کند، فردا قوت آن ندارد که دامن خواجه از دست زبانیه بیرون کند. مگر مددی از غیب در رسد و مدد، موهوم است. هر که امروز بیفتاد، فردا برنخیزد.ایمانی که آتش شهوت نفس نتواند که فرونشاند، آتش دوزخ را چون تواند که فرونشاند؟روضه الفریقین، شیخ ابورجاء خمرکی