«اگر باطن یکدیگر را کشف می کردید، حتی حاضر به دفن یکدیگر نمی شدید»