ساقیا از سر بنه این خواب را *** آب ده این سینه پر تاب را

جام می را آب آتش بار کن *** از صراحی دیده خون بار کن

مطربا یکدم به کف نه بربطی *** زورق تن را بیفکن در شطی

از دف و نی زهره را در رقص آر *** وز نوای چنگ و بربط اشکبار

بشکن اندر کف عطارد را قلم *** وز نی ناخن بزن چنگی رقم


صدرالمتالهین محمد شیرازی