متقاضی امر، موذنانند، اهل شرع را ندا می کنند: و سارعوا الی مغفره من ربکم. اهل شرع را می گویند: بیایید رحمت من شما را. 

اهل معنی می گویند: بیایید شما مرا و من شما را.


روضه الفریقین، شیخ ابورجاء خمرکی