قطره قطره های خون تو جاده ای است تا خدا، 

                                        
                                                           یا ثار الله...