ورد لب باشد منافق را سندتا نگردی از وجود خویش پاک      دل نگردد زین طهارت نورناک

ذکر دل معراج هر مومن بود        ورد لب باشد منافق را سند


صدر المتالهین صدرای شیرازی