زار شده ام زیـن نا مسلمانی *** بیزار شده ام زین نا مردمانی

بندکشتی گبران به میان بندم *** کـه فارغ شوم زین پریشانی