بسم الله النور...
عید غدیر عید عبودیت است، عیدی که در آن راه و رسم بندگی تا ابددهر بشریت، برای آدمی گرفتار ناسوت بر زمین دنی در قاموس دین الهی و آسمانی باری واژه واژه نقش بسته شده.
و دگر بار این عید روز ازلی است زمینی برای بشر و اتمام حجتی بر دین خدا که من کامل کردم بر شما دینم را.
عید غدیر عید ولایت است، عید وصایت، عید چون هارون برای موسی شدن... عید عاصف برای سلیمان شدن... عید یحیی برای ذکریا شدن... عید شمعون برای عیسی... الیاس برای خضر...
این عید تذکاری است بر ما که راه حق را به دیده روشن بین بصیرت نظاره کنیم و گام گام در آن قدم نهاده و به حق نزدیک شویم.
گردن نهیم بر ولایت و چشم بر دهان و گوش بر زبان ولی حق سپاریم که راهمان را صراط مستقیم او و نیتمان را خیر عالم بشری و عاقبتمان را توفیق قرار دهد.
و جای دارد دل را چراغانی کنیم و شهر را انگور مهمانی کنیم.چون همه عاشقیم بر جمال نور او... بر جمال نور علی(ع) اعلاء...
ای عاشقان ای عاشقان دل را چراغانی کنید/// ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنید
معشوق من بگشوده در روی گدای خانه اش/// تا سر کشم من جرعه ای از ساقر و پیمانه اش