فروغ بخش شب انتظار، آمدنی ست

نگار آمدنی، غمگسار آمدنی ست


به خاک کوچه ی دیدار آب می پاشند
بخوان ترانه ی شادی که یار آمدنی ست
 


ببین چگونه قناری زشوق می لرزد

مترس از شب یلدا، بهار آمدنی ست


صدای شیهه ی رخش ظهور می آید
خبر دهید به یارارن، سوار آمدنی ست


بس است هرچه پلنگان به ماه خیره شدند
یگانه فاتح این کوهسار، آمدنی ست


(شعری از مرتضی امیری اسفندقه)