دلـم قـرار نـمـی گـیـرد از فـغـان ، بـی تـو
سپندوار ز کف داده ام عنان ، بی تو
ازآن زمان که فروزان شدم زپرتو عشق
چو ذره ام به تکاپوی جاودان ، بی تو
گـزاره غـم دل را مـگـر کـنـم چـو امـیـن
جدا ز خلق به محراب جمکران ، بی تو
مقام معظم رهبری (مدظله)