برای سلیمان خاطریک شاخه گل محمدی

با شدتی شگفت

در برودت سینا شکفت

چندان که

هفت ستون سیمانی فروریخت

و دیکتاتورها، سرگیجه گرفتند

نظامیان

جهت پیشگیری توفان


امواج  را

در سواحل نیل بازرسی می کنند

اما در تقدیر آمده است

این بار چون گذشته

صندوق حادثه

در اطراف دست های امین آسیه

                لنگر می گیرد

پلیس

بین گل محمدی و مردم

                دیوار می کشد

و نمی داند که

نیل به بلعیدن فرعونان

                عادت دارد

آه...

بر موج های نیل

صندوق حادثه را...

آب در سماور کهنه-«سلمان هراتی» برای سلیمان خاطر