ما مسلمانان را چه می شود ؟
ما را چه می شود که به هیچ چیز رحمی روا نمی داریم؟! و منافعمان بر همه چیز برتری و رجحان دارد..... دین را با مصلحت به مذبح می بریم و غیرت را فدای هوایمان می کنیم.
می سوزانیم ، لگد کوب می کنیم ، تیر می زنیم ولی به چه یا بهتر بگوئیم به چه ها؟ آری حتی به کلام خدا.....
این جریان سر در تاریخ پر تلاطم اسلام و مسلمانی دارد..... جایی که معاویه های زمان هم برای مصلحت و منافع خویش قرآن را بر سر نیزه می کردند و ما انسانهای کج بین و کج فهم که پرچم و لوای حق و قران ناطق را علی(ع) را نمی دیدیم و و رها می کردیم؛‌ و دست به دامان کثیف امثال بنی امیه ها و زبیرها و..... می زدیم و می زنیم. ولی از خدا می خواهم دیگر نزنیم.
کار به جایی رسیده که هیچ چیزی برای ما تقدس ندارد از مسجدمان که بنی اسرائیل ملعون و شجره خبیثه صهیون در حال خراب کردن آن است تا قرانی که رشدی به عنوان سردمدار جریانی شیطانی پایه و بنای توهین به آن را می گذارد.
آری رشدی راه را باز کرد! راه را باز کرد تا جونزها آن را ادامه دهند و هر بار بدتر از پیش ادامه دهند.به آتش بکشند و در آتش هوا و هوس و شیطانپرستی خود بسوزاند.
اما هر آنچه دشمن کند از دشمنی اوست و تکلیف او روشن است اما..... خود چرا می سوزانیم؟
رشدی ، رشدی نبود رشدی نمود بارز و مصداق جریان شیطان بود که قرن هاست برای نابودی دین حق نقش ها می سازد و طرح ها در می اندازد.
ما مسلمانان به کجا رسیده ایم اگر جونز خنجری می زند غمی نیست که از دشمن جز دشمنی انتظاری نیست؛ اما ما خود چرا می زنیم؟
آیا کشتارمان به دست کفار و مشرکین کافی نیست که مرزهایمان را زیر سم های اجنه ای خود می کوبند و جان و مال و ناموس مان را می برند ؛ تا جایی که در این دنیای بزرگ  برای تنفس هیچ  مسلمانی مهملی نگذاشته اند از شرق آسیا و فاسد کردنشان تا استحاله فرهنگی و پوساندن اعتقادات خاورمیانه و شمال آفریقا که در انواع فتنه ها و بلاها غرق هستند ؛ یا بهتر بگوئیم غرق کرده اند.
وهابیهایی که تمام دنیای اسلام را تکفیر می کنند ولی با کفار و مشرکین اصلی دست برادری می فشارند و نرد عشق می بازند.خود شده ایم کشورها و ملت های جدا همه بر هم و همه با نیت نابودی و چاپیدن هم.
حال کار را به جایی رسیده که آل خلیفه و آل سعود هم به قرآنمان گلوله می زنند .
خدایا خوب می دانم بیشتر از عدلت و قهرت و بیشتر از بلایت ، رحمتت ما را در بر گرفته ورنه همین بی غیرتی ها و همین حد شکنیها کافی است تا بر ما بادهای ثمود و سنگهای ابرهه و سیل های فرعون را فرو فرستی.
بار خدایا لحظه ای ما را بر خود رها ننما که غفلت از تو الفت شیطان است و هوای نفس.
اللهم عجل اللویک الفرج.....