هیچ می دانی آیا
          ساعت بعد چه درسی داریم؟
زنگ اول، دینی
          آخرین زنگ، حساب!

آب در سماور کهنه-«سلمان هراتی»