بی سوادی را گفتند عشق چند حرف دارد؟

بیسواد گفت:
4 حرف
همه خندیدند در حالی که بی سواد راه میرفت و زیر لب میگفت
مگر"مهدی"چند حرف دارد.