نشانه ايمان آن است كه راست بگويي آنگاه كه تو را زيان رساند، و دروغ نگويي آنگاه كه تو را سود دهد، و آنكه بيش از مقدار عملت سخن نگويي، و چون از ديگران سخن گويي از خدا بترسی.
امام علی(ع)