خدایا خوب می‌دانم اگر بند کفشی را خوب نبندند چقدر راه رفتن با آن مشکل می‌شود و به همان اندازه که در بستن یک بند ساده بی توجهی و احمال شود به همان اندازه پای عمل هم می لنگد

پس چگونه از تو چشم یاری داشته باشم که همیشه بند دلم را شل بسته ام و یا نه اصلاً نبسته ام و شاید اگر هم بسته ام برای تو نبوده و چون کاهی از هر سو بادی وزید بر آن سوار شدم و همراهش و تو را از یاد و از دل بردم.
پ.ن:
بخشی از مطلب خدایا تو می دانی