هزار نکته ام ز رسم قلـــندری هست
                هــزار غمزه ام ز رسم دلـبــری هست
به رسم قلندری سر تراشیده ام ولیک
                هزار تراشیده سر بر هر گذری هست