اگر روزی در جمعی دیدی همه تو را قبول دارند و دوستت دارند، آگاه باش و بدان یا آن جمع، جمعی یکپارچه و یکدست است، یا تو حقی را ضایع کرده ای و گفتار و عملت جایی اشکال دارد.