شانه هایم همیشه درد دارند؛ زیرا آنقدر دست عسلی در دهان مردمان گذاشته ام و دستم را از شانه بلعیده اند.