ارزش انسان به اندازه همان چیزی است که خواهش دل اوست، دغدغه او و دلمشغولی اش.
یکی دنیا را می خواهد، یکی دغدغه مردم را دارد، یکی دغدغه آدم بودن را دارد، یکی دغدغه اخلاق، یکی دغدغه فهم، دانایی و درک و یکی.....

و تو دغدغه چه داری؟؛ بنگر ارزش ات همان اندازه است.