”یا دلیل المتحیرین.....

خورشیـد فروزان ماه درخشـان است علی ××× گــوهـــر نـــورانی، آهنگ جانان است علی

چشمه جــوشان فضـــایل در همـه هستی ××× دریـای طوفانی، در خشم و حرمان است علی

کعبه بشکفد وبشکافد برطلوع آفتابی اش ××× تــجـلـی الـــهی، مــعـنی اسمـــاء است علی

زاده کعبه یـــار غــار حـــراءی خــاتــم ××× هــم کـعـبه عشــاق و هــم حــراء است علی

شیر شرزه شیرافکــن میدان اسدالله غالب ××× معـنــای جــوانمـردی، ازل زایمان است علی

شب زنــده دار غــربت و تنهــایی کـوفـه ××× قبـلـــه حـــیرانی، ابــد در ایمـــان است علی

زمــزمــه کند شبـانه رازها بــا دل چــــاه ××× خرقه و مقـام، ذات الانواط عارفان است علی

کفش پینه وتن پوش کـــرباس ولی راست××× غــریب زمینی، معــروف آسمـان است علی

.....

                                                                        
 
                                                                          «حیران»