شعرها سرودم ونغمه هاکردمت ای حی بی عیب
          شایدیابم ات در شوروشعور ای درپرده ی غیب
 
کــی تـــــو را شود سرودن و کی نغمه ات کردن
          شعور در حـــیرت لغزید و بی شور طریقت کـردن

 آسمـــــان را بر زمین، زمین را بر آسمان دوختن
          در پــــی کوی ات کوی به کوی بی ریــا سوختن

گـــــر بر آسمـان سر سایم و بر قلب زمین پـــای
          کـــی شود تـــــــو را یــــابم ای لا مـکان جــای