گاهی شب ها هق هق های گریه پنهانی ما ، به ما می فهماند که روی قلب های سیاه مان ، هنوز روشن ی هایی مانده ، سفیده های کوچکی که ما را بگریاند.
آری گریه ازآن دل و قلب سفید است وگرنه قلب سیاه گریه نمی کند ؛ آری گریه ازآن قلب رقیق است نه قصی و بی رحم.

اما گریه هایمان برای کیست ، برای چیست.....؟؟؟؟؟
همان کیست و چیست عیار قلب ماست.