امشب رادیو و تلویزیون ایران خبری را تیتر زد به این مضمون تراژدی در سوئد(کشته شدن تعدادی دانش آموز در سانحه رانندگی)
این تراژدی دنیای امروز بشر است ،  این تراژدی واقعی دنیای متمدن بشری است که در حادثه ای تعدادی کودک غربی می میرند و تبدیل به یکی از ترادژیهای تاریخ بشری می شود و چه رسانه ها بلند فریاد می کنند این رویداد بزرگ و غم انگیز را .

لنز دوربین ها و خبرنگارانی که هراسان در پی رسیدن به محل حادثه و مصاحبه با یکی از مطلعین در مورد این اتفاق بزرگ و غم انگیز هستند؛ فاجعه ای که شاید قابل رفع و رجوع نباشد ، دردی بزرگ و جانکاه.
لنز دوربین هایی که پیاپی در پی دیدین حادثه است و بوق های شیپور مرداک یهودی برای فریاد کردن این ظلم که شاید خداوند در حق این کودکان بی گناه کرده است.

دنیای متمدن امروز بشر چه زیبا تمدن را می بیند و بربریت را نه.چه زیبا آنچه می خواند می بیند؛ چه زیبا آنچه نمی خواهد نمی بیند.

هنوز چند روز از خبری دیگر در دنیا نمی گذرد خبری که نه لنز دوربین هاو چشم های غربی آن را دید و نه چشم مردم جهان و نه هیچ بوقی برای آن نواخت و نه هیچ شیپوری که درد آن را به سوگ بنوازد.
کشته شدن ۱۷ افغان و سوازانده شدن جسد های ۶ نفر از جمله چند کودک بی گناه تراژدی نیست و به حساب نخواهد آمد و بوق های تبلیغاتی غرب و شرق آن را صدا نمی زنند و لنز دوربین های آنها آن را نمی بیند اما کشته شدن چند بچه مدرسه ای را می بینند و فریاد می کنند.
دیده نشد چون اهمیتی نداشت ، چون دنیای جاهن سوم بودند ، چون حقی ندارند ، چون انسان نیستند ، متمدن نیستند ، و شاید در یک کلامم دمکراسی در آنها حکم فرما نیست.
این آزادی فریاد شده غرب است ؛ این همان آزادی است که برای آن دنیا را به آشوب و جنگ می کشند ؛ آری این است آزادی.

این مساوات دنیای لیبرال دمکراسی غرب است ؛ این نفس این دنیای حیوانی است.

و چه زیباست دنیای واژه ها و چه تنگ است دنیای عمل.
و چه بی مسمی است برخی تعاریف آری این نفس تمدن امروز است.
کسی نه آتش زدن قران را دید ، نه تجاوز به نوامیس مردم خاورمیانه را ، نه کشته شدن ۷۰۰ هزار غیر نظامی عراقی را ، نه ۲۰۰ هزار افغان به خاک و خون کشیده شده و نه بیمارهای سرطانی که فوج فوج به دلیل استفاده از سلاح های ممنوعه در افغانستان و عراق برای آزادی به کشور ایران وارد می شوند تا شاید دوایی بر مرهم خود بگذارند.

آری این تناقض تراژیک دنیای امروز است .این تناقض تراژیک است نه خوب اتفاقات جاری در آن.
آری این تناقض جانکاه است.