خداوند بی نهایت است و لا مکان و بی زمان ، اما به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر نیاز تو فرود می آید و به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشا می شود و به قدر نخ پیرزنان دوزنده باریک می شود و به قدر دل امیدواران گرم می شود.....
پدر می شود یتیمان را و مادر ، برادر می شود محتاجان برادری را ، همسر می شود بی همسر ماندگان را ، طفل می شود عقیمان را ، امید می شود نا امیدان را ، راه می شود گمشدگان را ، نور می شود در تاریکی ماندگان را ، شمشیر می شود رزمندگان را ، عصا می شود پیران را ، عشق می شود محتاجان به عشق را.....

خداوند همه چیز می شود همه کس را به شرط اعتقاد ، به شرط پاکی دل ، به شرط طهارت روح ، به شرط پرهیز از معامله با ابلیس.....

بشویید قلبهایتان را از هر احساس ناروا ! و مغرهایتان را از اندیشه خلاف ، و زبانهایتان را از هر گفتار ناپاک و دستهایتان را از هر آلودگی در بازار.....

بپرهیزید از ناجوانمردی ها ، ناراستی ها و نامردمی ها.

چنین کنید تا ببینید خداوند چگونه بر سر سفره ای شما با کاسه ای خوراک و تکه ای نان می نشیند و بر بند تاب با کودکانتان تاب می خورد و در دکان شما کفه های ترازویتان را میزان می کند و در((کوچه های خلوت شب با شما آواز می خواند)).....

مگر از زندگی چه می خواهید که در خدایی خدا یافت نمی شود که به شیطان پناه می برید؟
که در عشق یافت نمی شود که به نفرت پناه می برید؟
که در سلامت یافت نمی شود که به خلاف پناه می برید؟

قلبهایتان را از حقارت کینه تهی کنید و با عظمت عشق پر کنید زیرا که عشق عقاب است ، بالا می پرد و دور .....
بی اعتنا به حقیران در روح.

کینه چون لاشخور و کرکس است ، کوتاه می پرد و سنگین ؛ جز مردار به هیچ چیز نمی اندیشد.

برای عاشق ، ناب ترین ؛ شور است و زندگی و نشاط.....
برای لاشخور ؛ خوبترین جسدی است متلاشی.....